Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2008

 

 

1. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Kacki Wojciech, Tesiorowski Maciej, Lipik Ewa.

Wyniki techniki prostego wycięcia w chirurgicznym leczeniu objawowych kości łódkowatych dodatkowych.

Results of simple excision technique in the surgical treatment of symptomatic accessory navicular bones. 

Foot Ankle Surg. 2008;14(2):57-61.

 

2. Zarzycki Daniel, Tesiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Kacki Wojciech, Lipik Ewa, Lokas Krzysztof.

Użycie instrumentarium VEPTR (Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib) w leczeniu wrodzonych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej.

Use of VEPTR (Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib) device in the treatment of congenital spine and thorax deformities 

Przegląd Lek. 2008;65(7-8):329-31.

 

3. Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Łokas Krzysztof.

Wyniki wydłużania kości udowej za pomocą gwoździa śródszpikowego oraz zewnętrznego aparatu stabilizującego.

Results of femur lengthening with intramedullary nail  and external fixator

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska 4-6 kwietnia 2008

Chirurgia Narządów Ruchu Ortop Pol. 2008 May-Jun;73(3):177-83.

 

4. Potaczek Tomasz, Kacki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Tesiorowski Maciej, Lipik Ewa.

Wydłużanie kości udowej za pomocą teleskopowego gwoździa śródszpikowego ISKD- prezentacja metody i wczesne wyniki kliniczne.

Femur lengthening with a telescopic intramedullary nail ISKD--method presentation and early clinical results.

Chirurgia Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2008 

 

5. Potaczek Tomasz, Zarzycka Maja, Lipik Ewa, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Michał, Kokot Anna.

Wczesne wyniki leczenia skolioz idiopatycznych z zastosowaniem gorsetu dynamicznego SpineCor.

Early results of treatment of idiopathic scoliosis using the dynamic SpineCor brace.

Rehabilitacja Medyczna 2008

 

6. Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Mackoś Mateusz, Łokas Krzysztof, Jasiewicz Barbara.

Laminoplastyka szyjna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w materiale Kliniki.

Cervical laminoplasty in the treatment of cervical spine degenerative disease in own material.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

7. Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof.

Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa.

Vertebroplasty in the treatment of osteoporotic vertebral body fractures.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

8. Lipik Ewa, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Potaczek Tomasz, Łokas Krzysztof

Wyniki leczenia jedno- i wielopoziomowej szyjnej choroby dyskowej z zastosowaniem sztucznego dysku szyjnego.

Results of treatment of single and multilevel cervical disc disease with artificial cervical disc implantation. 

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

9. Zarzycki Daniel.

Komplikacje  w leczeniu chirurgicznym kręgosłupa.

Complications in spine surgery.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

10. Zarzycki Daniel, Smętkowski Andrzej, Radło Paweł, Rajski Piotr, Adamczyk Jakub.

Ocena pacjentów z wielopoziomową spondyloartrozą lędźwiową po leczeniu operacyjnym – 12 miesięcy obserwacji.

Evaluation of patients with multilevel lumbar spondyloarthrosis treated surgically – 12-month outcome.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

11. Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Jakub, Makieła Grzegorz.

Wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej metodą dystraktora międzykolczystego.

Outcomes of surgical treatment of lumbar discopathy with intraspinous distractor.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

12. Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Jakub, Makieła Grzegorz.

Dystraktory międzykolczyste w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – ocena metody.

Interspinous distractors in the lumbar spine - evaluation of the method

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

13. Kaliciński Mariusz.

Leczenie chirurgiczne dyskopatii piersiowej – prezentacja pacjentów.

Surgical treatment of thoracic disc disease – case presentation.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

14. Kaliciśnki Mariusz.

Diagnostyka i postępowanie w wybranych postaciach neurodysrafii.

Diagnostics and treatment of chosen forms of neurodysraphia.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

15. Lipik Ewa, Tęsiorowski Maciej, Kącka Katarzyna, Potaczek Tomasz, Łokas Krzysztof, 

Leczenie spastyczności przy użyciu wszczepialnych pomp infuzyjnych – doświadczenia własne.

Treatment of spasticity with use of implantable infusion

pumps – own experience.

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

 

16. Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Kącki Wojciech.

Ocena skuteczności operacyjnego leczenia skoliozy typu Lenke 5 i 6 w radiogramach w płaszczyźnie czołowej.

Coronal plane results of surgery in patients with scoliosis type 5 and 6 of Lenke.

Journal of Children’s Orthopaedics, vol.2, suppl. 1, 3, 2008

 

17. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Lipik Ewa, Łokas Krzysztof, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech.

Skuteczność leczenia młodzieńczej skoliozy idiopatycznej za pomocą gorsetu dynamicznego – wczesne wyniki.

Effectiveness of adolescent idiopathic scoliosis treatment with a non-rigid brace – early results.

Journal of Children’s Orthopaedics, vol.2, suppl. 1, 3, 2008

 

18. Potaczek Tomasz, Łokas Krzysztof, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej.

Wyniki leczenia operacyjnego skoliozy u pacjentów z zespołem Marfana.

Results of surgical treatment of scoliosis in patients with Marfan syndrom.

XVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Białystok, 29-31.5.08r

 

19. Jasiewicz Barbara, Łokas Krzysztof, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej.

Wyniki leczenia operacyjnego skoliozy u pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa,

Results of surgical treatment of scoliosis in patients with Ehlers – Danlos syndrom.

XVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Białystok, 29-31.5.08r

 

20. Tęsiorowski Maciej, Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara.

Implanty w ortopedii, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Implants in orthopaedics – the past, the present and the future.

16 międzynarodowy medyczny kongres esperancki, 13-18.7.2008, Kraków

 

21. Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Kącki Wojciech, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej

Porównanie wyników wydłużania kości udowej za pomocą gwoździa śródszpikowego oraz klasycznego wydłużania metodą Ilizaarowa.

Comparison of the results of femoral lengthening over intramedullar nail and classic Ilizarov lengthening.

5th meeting of the A.S.A.M.I. International, 28-30.05.2008, St. Petersburg 

 

22. Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Lipik Ewa, Potaczek Tomasz, Kącki Wojciech.

Wpływ etiologii skrócenia kończyny na przebieg wydłużania.

Influence of limb shortening etiology on the course of lengthening.

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska, 4-6 kwietnia 2008

 

23. Kulig Marek, Mazurkiewicz Stanisław, Jasiewicz Barbara.

Ocena stopnia podatności przemieszczeniowej aparatu Ilizarowa w zależności od różnej jego konfiguracji oraz zastosowanych elementów: druty Kirschnera, grotowkręty Schanza.

Evaluation of translational stiffness of Ilizarov apparatus depending on the configuration and elements: Kirschner wires or Schanz nails.

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska, 4-6 kwietnia 2008

 

24. Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Łokas Krzysztof.

Wydłużanie kości udowej przy zastosowaniu gwoździa śródszpikowego samorozprężalnego ISKD – doświadczenia własne.

Femur lengthening with a telescopic intraamedullary nail ISKD – metod presentation and early clinical results

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań  I Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI Polska, 4-6 kwietnia 2008