Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO
W ZAKOPANEM

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe naszych Pacjentów, ich Rodziców, Opiekunów, członków ich Rodzin lub Pełnomocników są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów[1] przez Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. O. Balzera 15, 34-500 Zakopane, który jest „Administratorem” danych (Sekretariat tel.: 18 20 142 97, Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel.: 18 20 22 113). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizowania przez USOR zadań określonych w § 4  Statutu Szpitala[2] przez okres 20 lat z wyjątkami podanymi poniżej[3]. Podanie danych osobowych wymaganych ustawowo przez osobę oczekującą na udzielenie przez USOR świadczeń zdrowotnych, stanowi warunek ich udzielenia. Dane osobowe nie są profilowane ani poddane zautomatyzowanym procedurom podejmowania decyzji, nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, są natomiast przekazywane innym podmiotom medycznym w celu diagnostyki i kontynuacji leczenia, instytucjom kontrolującym, podmiotom dostarczającym oprogramowanie służące do inwentaryzowania świadczeń zdrowotnych i sporządzania dokumentacji medycznej Pacjentów, obsłudze prawnej w przypadkach sporów z Pacjentami, innym ośrodkom naukowym.

Osoby, których dane przetwarzane są przez USOR mają prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania (wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie to prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej),

- usunięcia (wyłącznie w przypadku, gdy dane osobowe zostały pobrane na podstawie zgody, nie zaś przepisu ustawy),

- żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych (co nie dotyczy przypadków, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia czy zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego),

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody).

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez USOR przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

[1] Art. 9 ust. 2 pkt. h) i j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), art. 24 ust. 1 Ustawy
o ochronie praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

[2] § 4 Statutu USOR:

  1. Podstawowym celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
  2. Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz może uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym przedstawicieli innych zawodów.
  3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.
  4. Szpital może uczestniczyć również w wykonywaniu zadań mających na celu podnoszenie wiedzy i standardów świadczeń medycznych; w tym zakresie Szpital może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach tego typu.

[3]  - w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

- dokumentację medyczną zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

-  zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

-  skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowuje się przez okres: 

 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 

 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 

- dokumentację medyczną dotyczącą dzieci do ukończenia 2. roku życia przechowuje się przez okres 22 lat.