Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Pacjent jest wypisywany z oddziału szpitalnego USOR, gdy:

  • stan jego zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji,
  • zażąda wypisu sam lub uczyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy,
  • w sposób rażący naruszy regulamin szpitala, a nie zachodzi przy tym obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia bądź zdrowia innych osób.

O wypisie pacjent jest informowany podczas wizyty lekarskiej. Karta informacyjna oraz – ewentualnie – recepty i inne dokumenty – są do odebrania w sekretariacie oddziału.

Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej.