Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre linki nie są prawidłowo opisane, nie zawierają informacji o celu – poprawiane na bieżąco.

Część grafik zawiera tekst alternatywny (ALT) – uzupełniane na bieżąco.

Część załączników posiada niepoprawne opisy – poprawiane na bieżąco.

Dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo w całości – dostosowywane na bieżąco.

Wszystkie formularze działają poprawnie, niektóre etykiety i instrukcje wymagają ulepszenia.

Brak możliwości: pominięcia bloków, wprowadzania danych za pomocą gestów punktowych i aktywowania ruchem, określania prawidłowej wartości, anulowania kliknięcia, zmiany odstępów w tekście.

Brak komunikatów o stanie.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem bieżąco analizuje i weryfikuje powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 27.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pod numerem telefonu: +48 1820 142 96 lub pisząc na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link Do strony Rzecznika Praw Obywatelskich