Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2010

 

Prace oryginalne

 

1. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Łokas Krzysztof

Spine deformities in patients with Ehlers- Danlos syndrome, type IV- late results of surgical treatment” [Deformacje kręgosłupa u chorych z typem IV Zespołu Ehlersa-Danlossa – wyniki leczenia chirurgicznego] Scoliosis, 2010 Nov 25;5(1):25.

 

2. Kącka Katarzyna, Kącki Wojciech, Merak Joanna, Błęka Adam

Zastosowanie rekombinowanego aktywnego czynnika VII w celu zmniejszenia okołooperacyjnej straty krwi podczas planowej operacji korekcji deformacji kręgosłupa u świadka Jehowy. Opis przypadku [Useof recombinat  activated factor VII for reduction of perioperative blond loss diuring elective surgical correction of spine deformity in a Jahovah’s fitness. Case report] Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2010; 5(6); Vol. 12, 448-458III.

 

3. Kiebzak Wojciech., Kowalski Ireneusz*, Kossolik rzysztof*., Opuchlik Anna*., Zarzycki Daniel, Kiljański Marek*., Śliwiński Zbigniew.

Wpływ ustawienia miednicy na dolegliwości bólowe w okolicy serca [The influence of pelvic position on pain in heart regions] Kwartalnik Ortopedyczny, 2010; 1:56. *wsp. z:

 

4.Kowalski Ireneusz Maria, Prtoasiewicz- Fałdowska Halina, Jóźwiak- Grabysa Daria , Kiebzak Wojciech,Zarzycki Daniel, Lewandowski Roman, Szarek Józef.[Environmental factors predisposing to pain syndromes among adolescent  girl with diagnosed idiopathic scoliosis] J. Elementol. 2010

 

5. Lipik Ewa,  Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Rajski Piotr.

„Zespół sąsiedniego segmentu u chorych po spondylodezie kręgosłupa szyjnego” [Adjacent segment syndrome in patients after cervical spine spondylodesis] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research , 2010; 4(20):30-37.

 

6. Potaczek Tomasz

Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni typu II i III [Results of surgical treatment of spine deformities in patients with spinal muscular atrophy type II and III]The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ,2010; 4(20):52-64,

 

7. Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej,  Jasiewicz Barbara,  Zarzycki Daniel, Lasota Joanna,  Mazurkiewicz Stanisław*, Kulig Marek*

Deformacje kifotyczne kręgosłupa, jako efekt przebytej laminektomii- wyniki korekcyjnego leczenia operacyjnego” [Kyphotic deformities as a result of laminectomy- results of surgical treatment] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research,2010; 4(20):65-72 *wsp. z Politechniką Krakowską

 

8. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbarbara, Tęsiorowski Maciej, Smętkowski Andrzej

Scoliosis in Rett syndrome-own experience. [Skolioza w zespole Rett’a – doświadczenia własne] Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2010 jan-feb, 75(1): 17-23.

 

9. Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Lipik Ewa, Ciupik Lechosław*

Zespolenie potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo- kręgosłupowego[Occipito- cervical fusion using some types of implants- anchois in the cranio-cervical pathologies] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2010; 4(20):38-44, * wsp. z LfC

 

10. Zarzycki Daniel, Łokas Krzysztof, Smętkowski Andrzej

Transforaminalna endoskopowa dysektomia w leczeniu pierwotnego wypadnięcia krążka międzykręgowego- wczesne wyniki i doświadczenia własne   [ Endoscopic transforeminal discectomy for primary lumbar disc herniation- erly results and own experience] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ,2010; 4(20):45-51

 

11. Zarzycki Daniel,  Smętkowski Andrzej,  Lasota Joanna, Radło Paweł, Łokas Krzysztof

Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową degeneracyjną chorobą dyskową z użyciem dystraktorów miedzykolczystych[Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research , 2010; 4(20):73-80

 

12. Zarzycki Daniel,  Lasota Joanna,  Smętkowski Andrzej,  Adamczyk Jakub, Radło Paweł, Potaczek Tomasz

Trudności i powikłania w leczeniu degeneracyjnej choroby dyskowej odcinka lędźwiowego metodą dystarktora międzykolczystego [ Complications and difficulties in treatment of degenerative disc disease in lumbag spine with interspinous distractor] The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research , 2010; 4(20):81-90

 

II. Prace poglądowe- brak

 

III. Streszczenia w materiałach zjazdowych

 

1. Adamczyk Jakub, Szczęśniak Andrzej, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej

Odległe wyniki leczenia operacyjnego m.z.g.k.u [Late results of operative treatment of youth femoral capities epiphisiolisis] Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

 

2. Dobkiewicz Anna*, Baran Bogusław, Ciupik Lechosław**, Gunzburg Robert, Pieniążek Jerzy*, Szpalski Marrek, Zarzycki Daniel

Ocena kliniczna wyników kompleksowego leczenia chirurgicznego kręgozmyku [Clinical evaluation of comprehensive surgical treatment spondylolisthesis] Materiały Zjazdowe III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010 * wsp. z Oddział Neurochirurgii, Szpital Górniczy Bytom ** wsp. z LfC Zielona Góra

 

3. Jasiewicz Barbara

“Current techniques of regenerate assessment during limb lengthening” [Współczesne techniki oceny regeneratu podczas wydłużania kończyn] Materiały Zjazdowe z 6th International ASAMI and Bone Reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA, 16-19 June, 2010, Egypt

 

4. Jasiewicz Barbara,  Potaczek Tomasz, Kącki Wojciech, Tęsiorowski Maciej

Funkcjonalne wyniki wydłużania kości ramiennej u chorych ze skróceniem wywołanym zapaleniem noworodkowym stawu ramiennego [Functional results of humeral lengthening at patients with caused by neonatory shoulder inflammation] Materiały z XVIII Konferencji Naukowej ASAMI,  Krasiczyn 2010

 

5. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech

 

Wydłużanie kości łokciowej u chorych z aplazją kości ramieniowej [Lengthening of  ulna at patients witha humeral aplasia] Materiały z XVIII Konferencji Naukowej ASAMI,  Krasiczyn 2010

 

6. Jasiewicz Barbara, Gądek-Moszczak Aneta* , Tęsiorowski Maciej, Wojnar  Leszek*,  Kącki Wojciech, Potaczek Tomasz.

Automatyczna ilościowa analiza obrazu regeneratu kostnego na obrazach rtg kości kończyn wydłużanych za pomocą gwoździ śródszpikowych] [Authomatic quantity assesement of  regenerate on x-rays of  bones during over-nail lengthening] Materiały z XVIII Konferencji Naukowej ASAMI,  Krasiczyn 2010 * wsp. z Politechniką Krakowską

 

7. Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz,  Tęsiorowski Maciej

Knee Function after  femoral lengthenning with use of intramedullary nail [Funkcja kolana po wydłużaniu uda z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego] Materiały Zjazdowe z6th International ASAMI and Bone Reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA , 16-19 June, 2010, Egypt

 

8. Jasiewicz Barbara., Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej

Single Bone lengthening of the forearm [Wydłużanie  pojedynczej kości przedramienia] Materiały zjazdowe z EPOS 29th Annual Meeting, 7-10 April 2010 Zagreb, Croatia.

 

9. Kącki Wojciech , Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Witkowski

Realloplastyka bezcementowa po pierwotnej alloplastyce cementowej – obserwacje własne [Revision cementless arthroplasty after primary cementem arthroplasty – own observations] Streszczenia z XXXVIII Zjazdu Naukowego PTOITr, Warszawa 2010

 

10. Kącki Wojciech, Jasiewicz Barbara, Potaczek Tomasz, Tęsiorowski Maciej

Odległe wyniki funkcjonalne przezchrząstkowego wydłużania uda [Late functional results of  femoral lengthening by pheseal distraction” Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

 

11. Kaliciński Mariusz

Samoocena jakości życia pacjentów po zabiegach chirurgicznych klatki piersiowej lejkowatej [Patient’s self-assesement after surgical treatment of pectus excavatum” Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

 

12. Kaliciński Mariusz

Skolioza w przebiegu neurodysrafii [ Scoliosis in the course of dysraphism] Materiały Zjazdowe III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010.

 

13. Kokot Anna, Rożek Karina, Witkiewicz Borys, Zarzycki Michał

„ Kinesiology Taping w leczeniu bólu dolnego odcinka kręgosłupa-doniesienia wstępne [Kinesiology Taping in the treatment of low back pain-premilinary report] Materiały Zjazdowe III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 2010.

 

14. Lipik Ewa, Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel., Rajski Piotr,

Zespół sąsiedniego segmentu u chorych po spondylodezie kręgosłupa szyjnego [Adjacent segment syndrome in patients after cervical spine spondylodesis] Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

 

15. Potaczek Tomasz

Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni typu II , III [Results of treatment of spine deformities in patients with spinal muscular atrophy (type 2,3)] Materiały zjazdowe III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

 

16. Potaczek Tomasz

Evaluation of the course of femoral lengthening in relation to aetiology of discrepancy [Ocena przebiegu wydłużania uda w zależności od etiologii skrócenia] Materiały Zjazdowe  z6th International ASAMI and Bone Reconstruction Meeting in Collaboration with 6th International Deformity Conference of EOA, 16-19 June, 2010, Egypt

 

17. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej 

Współczesne metody leczenie operacyjnego skolioz idiopatycznych u chorych niedojrzałych kostnie –doświadczenia własne [Modern techniques of scoliosis operative treatment at patients before bone maturity – own experiences]. Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

 

18. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Maciej Tęsiorowski

Ocena przebiegu osteogenezy dystrakcyjnej kości udowej w zależności od etiologii nierówności kończyn dolnych

[Assesement of distraction osteogenesis of femur relating to aetiology of  lower limb discrepancy] 

Materiały z XX  Jubileuszowego  Sympozjum  Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kielce 2010

 

19. Potaczek Tomasz, Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara

Leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa „rosnącego [Surgical treatment of deformities of the „growing” spine] Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

 

20. Potaczek Tomasz., Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Lasota Joanna, Mazurkiewicz Stanisław*, Kulig Marek*

Deformacje kifotyczne kręgosłupa , jako efekt przebytej laminektomii- wyniki korekcyjnego leczenia operacyjnego”. [Kyphotic deformities as a result of laminectomy- results of surgical treatment] Materiały zjazdowe III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010 *wsp. z Politechniką Krakowską

 

21. Potaczek Tomasz, Jasiewicz Barbara, Tęsiorowski Maciej, Kącki Wojciech:

Functional and clinical results of humeral lengthening in post- septic shortening patients [Wyniki funkcjonalne i kliniczne wydłużania kości ramieniowej u pacjentów z pozapalnym skróceniem]

Materiały zjazdowe z EPOS 29th Annual Meeting, 7-10 April 2010 Zagreb, Croatia.

 

22. Tęsiorowski Maciej, Zarzycki Daniel, Lipik Ewa, Ciupik Lechosław Stabilizacja potyliczno-szyjna w patologiach przejścia czaszkowo- szyjnego

[Occipito- cervical stabilization in pathologies og cranio- cervical junction]

Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

 

23. Zarzycki Daniel , Lipik Ewa, Łokas  Krzysztof ,  Potaczek Tomasz

Leczenie operacyjne szyjnej choroby dyskowej z użyciem półsztywnego implantu DCI- wyniki wstępne [Surgical treatment of cervical disc disease with  semi-rigid Dynamic Cervical Implant DCI) - preliminary results] Materiały Zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

 

24. Zarzycki Daniel, Lasota Joanna, Smętkowski Andrzej, Adamczyk Joanna, Radło Potaczek, Potaczek Tomasz

Trudności i powikłania w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa z użyciem dystrakora międzykolczystego [Problems and complications in treatment of diseases using interspinous implants] Materiały Zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010

 

25. Zarzycki Daniel., Smętkowski Andrzej, Lasota Joanna, Radło Paweł, Łokas Krzysztof

Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową degeneracyjną chorobą dyskową z użyciem dystraktorów międzykolczystych [Evaluation of treatment of disc degenerative disease using interspinous implants on adjacent segments] Materiały zjazdowe  III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa , Zakopane 2010