Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2007:

 

 

 

I. PRACE ORYGINALNE:

 

1. Zarzycki D.:

„Leczenie operacyjne obrażeń kręgosłupa”

„Surgical treatment of spine injuries”

IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej TChP

31.05- 2.06.2007r., Kraków

 

2. Zarzycki D.:

„Urazu rdzenia kręgowego- podłoże, epidemiologia i leczenie”

„ Spinal cord injury- background, epidemiology and treatment.”

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

27.29 września 2007r., Kraków

 

3. Zarzycki D.:

„Zespoły bólowe po nieskutecznych operacjach kręgosłupa”

„Failed back surgery syndrome”

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

27.29 września 2007r., Kraków

 

4. Zarzycki D., Potaczek T., Winiarski A., Jasiewicz B., Makieła G., Radło P.:

“Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego”

„Comparison of radiological results of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis from anterior approach with bone-on-bone technique and posterior approach.”

Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe

3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

 

5. Potaczek T., Zarzycki D., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.:

“Czy usunięcie instrumentarium powoduje progresję skrzywienia u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną?”

„Does instrumentation removal cause curve progression in pateints with adolescent idiopathic scoliosis?”

Plakat przedstawiony na Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe 3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

 

6. Zarzycki D., Potaczek T., Winiarski A., Jasiewicz B., Makieła G., Radło P.:

„Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone”

„Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique.” 

Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe

3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

 

7. Zarzycki D.:

„ Leczenie chirurgiczne zespołów bólowych kręgosłupa.”

„Surgical treatment of spine-pain syndroms”

III Międzynarodowy Kongres “Dowody i Praktyki”

10.11 listopad 2007r.- Kraków

 

8. Zarzycki D.:

„Leczenie operacyjne idiopatycznych, bocznych skrzywień kręgosłupa za pomocą śrub transpedikularnych.”

„Surgical treatment of idiopathic scoliosis with transpedicular screws”

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa: “Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa”, 7-9 grudzień 2007r., Białowieża

 

II. PRACE PRZEGLĄDOWE

III. STRESZCZENIA PRAC NAUKOWYCH, REFERATÓW I DONIESIEŃ 

 

WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH:

 

1. Zarzycki D., Tęsiorowski M., Lipik E., Potaczek T., Łokas K.:

„Zastosowanie systemu implantów VEPTR w leczeniu wrodzonych deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej.”

„Usage of VEPTR implant system in congenital spine and thorax deformations”

IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej.

17-18 Maja 2007r.

 

2. Zarzycki D.: 

„Leczenie operacyjne obrażeń kręgosłupa”

„Surgical treatment of spine injuries”

IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej TChP 

31.05 - 2.06.2007r., Kraków

 

3. B. Jasiewicz, T. Potaczek, W. Kącki, E. Lipik:

„Dodatkowe kości łódkowate – wyniki leczenia operacyjnego”

„Additional scaphoideal bones- surgical treatment outcomes”

Jastarnia – I Spotkanie na temat chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego, 19-21 kwietnia 2007

 

4. T. Potaczek, B. Jasiewicz, W. Kącki, E. Lipik:

„Talektomia – wartość zabiegu w leczeniu skrajnej deformacji końsko- szpotawej stóp”

„Thalectomy- evaluation in treatment of extreme equinovarus foot deformation”

Jastarnia – I Spotkanie na temat chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego, 19-21 kwietnia 2007

 

5. W. Kącki, T. Potaczek, B. Jasiewicz:

„Alloplastyka stawu skokowego – wczesne wyniki leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego.”

“Alloplasty of ankle joint- early outcomes of surgical treatment of ankle joint arthrosis”

Jastarnia – I Spotkanie na temat chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego, 19-21 kwietnia 2007

 

6. T. Potaczek, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, W. Kącki:

„Wyniki leczenia stawu rzekomego piszczeli z użyciem stabilizatorów zewnętrznych”

„Outcomes of tibia pseudoarthrosis treatment with external stabilizers”

Beskidzkie Dni Ortopedyczne – Gorlice – Wysowa Zdrój, 19-21 kwietnia 2007

 

7. B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, T. Potaczek, W. Kącki:

„Wrodzone zagięcia piszczeli – diagnostyka i wyniki leczenia”

„Congenital tibia bends- diagnostics and treatment outcomes”

Beskidzkie Dni Ortopedyczne – Gorlice – Wysowa Zdrój, 19-21 kwietnia 2007

 

8. D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, E. Lipik, T. Potaczek, K. Łokas

„Zastosowanie systemów implantów VEPTR w leczeniu wrodzonych deformacji 

kręgosłupa i klatki piersiowej”

„Usage of VEPTR implant system in congenital spine and thorax deformations”

 

IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej:

 

9. W. Kącki, T. Potaczek, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, E. Lipik: 

„Zastosowanie gwoździa śródszpikowego samo wydłużalnego ISKD do wydłużania kości udowej”

„Usage of ISKD intramarrowy nail in femur extending”

 

IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej:

 

10. T. Potaczek, D. Zarzycki, M. Zarzycka, W. Kącki, B. Jasiewicz

„Does instrumentation removal cause curve progression in patients with adolescent idiopathic scoliosis?”

“Czy usunięcie instrumentarium powoduje progresję skrzywienia u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną?”

Plakat przedstawiony podczas SRS Regional Meeting – Budapeszt, Węgry, 14-16 czerwca 2007

 

11. D. Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło:

„Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone”

„Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique”

Plakat przedstawiony podczas SRS Regional Meeting – Budapeszt, Węgry, 14-16 czerwca 2007

 

12. T. Potaczek, D. Zarzycki, M. Zarzycka, W. Kącki, B. Jasiewicz

“Czy usunięcie instrumentarium powoduje progresję skrzywienia u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną?”

„Does instrumentation removal cause curve progression in patients with adolescent idiopathic scoliosis?”

Eurospine – Bruksela, październik 2007

 

13. D. Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło: 

„Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone”

„Spontaneous correction of secondary curve in adolescent idiopathic scoliosis treated surgically with bone-on-bone anterior fusion technique”

Eurospine 2007 – Bruksela, 3-6 października 2007

 

14. D. Zarzycki, T. Potaczek, A. Winiarski, B. Jasiewicz, G. Makieła, P. Radło: 

“Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego”

„Comparison of radiological results of surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis from anterior approach with bone-on-bone technique and posterior 

approach.”

Eurospine – Bruksela, październik 2007

 

15. T. Potaczek, M. Tęsiorowski:

„Solu-medrol w urazach rdzenia kręgowego – czy warto stosować?”

„Solu-medrol in spine injuries – is it worth to administer”

Zima Ortopedyczna, Mierki k/Olsztyna, 8-11 luty 2007

 

16. M. Tęsiorowski, E. Lipik, T. Potaczek:

„ Sztuczne dyski szyjne – wstępne wyniki leczenia”

„Synthetic cervical discs – early treatment outcomes”

Zima Ortopedyczna, Olsztyn 2007

 

17. D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, E. Lipik, W. Kącki, B. Jasiewicz, T. Potaczek:

„Leczenie chirurgiczne przerzutów”

„Surgical treatment of metastases”

 

XVI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr Otwock 2007:

 

18. M. Tęsiorowski, T. Potaczek:

"Aktualne poglądy na leczenie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego"

“Current outlook on cervical spondyloarthrosis treatment”

Praca wygłoszona na Sympozjum Naukowym "Zima ortopedyczna", Mierki 

k/Olsztyna, 8-11 luty 2007

 

19. T. Potaczek, M. Tęsiorowski, K. Kącka:

“Metylprednizolon w urazach rdzednia kręgowego – czy warto stosować?”

“Methylprednisolon in spine injuries – is it worth to administer?”

Spotkanie Małopolskiego Oddziału PTOiTr, Kraków, 22 luty 2007

 

20. T. Potaczek, M. Zarzycka, E. Lipik, J. Gałuszka i inni:

“Wczesne efekty leczenia idiopatycznej skoliozy z użyciem systemu Spine-Cor”

“Early results of idiopathic scoliosis treatment with Spine-Cor System”

 

II spotkanie European Spinecor Study Group Consensus Meeting, Kraków, 8-9 września 2007

 

21. T. Potaczek:

“Zastosowanie USG w ortopedii”

“Ultrasonography in ortopedics”

 

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kraków, 27-29 września 2007

 

III. PUBLIKACJE MONOGRAFICZNE

IV. INNE TYPY PUBLIKACJI

V. INFORMACJE O PATENTACH

VI. PRACE HABILITACYJNE I DOKTORSKIE