Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

PUBLIKACJE W ROKU 2006

 

 

Prace oryginalne (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referaty)

 

1. Tęsiorowski Maciej, Kwiatkowski Stanisław, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Rymarczyk Adrian, Sebastianowicz Piotr

 

Congenital defect of craniovertebral junction in twins with Kniest dysplasia - case report.

[Wrodzona wada połączenia czaszkowo-kręgosłupowego u bliźniąt z dysplazją Kniesta]

Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

Wsp. z Oddział Neurochirurgii 

 

2. Bakalarek Bogdan, Lipik Ewa, Potaczek Tomasz

 

Kifektomia tylna jako leczenie operacyjne deforpaci kifotycznej w myelomeningocoele.

[Posterior kyfectomy in treatment of kyphotic deformation in myelomeningocoele]

Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

 

3. Lorkowski J., Brongel L., Zarzycki D., Trybus M., Hładki W.

Underfoot pressure distribution in post-traumatic changed anatomy of the proximal

end of the femorale bone. 

Folia Morphologica 2006, 65(3): 268

Wsp. z.....

 

4. Lorkowski J., Zarzycki D.

 

Underfoot pressure distribution in static pedodobareographic examination in patients with hallux valgus.

Folia Morphologica 2006, 65(3): 268

 

5. Lorkowski J., Zarzycki D., Trybus M., Brongel L.

 

Underfoot pressure distribution in the case of changed anathomy of he legs due due to partial fibula resection.

Folia Morphologica 2006, 65(3): 269

 

6. Tęsiorowski Maciej, Jasiewicz Berbara, Lipik Ewa

 

Leczenie złamań obrotnika z dostępu tylego.

[Posterior approach for dens fracture]

Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

 

7. Jasiewicz Barbara, Tesiorowski Maciej, Kącki Wojciech, Kasprzyk Marcin, Zarzycki Daniel. 

Lengthening of congenital forearm stumps.

[Wydłużanie wrodzonych kikutów przerramienia]

Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 15 (3) 2006. 

 

8. Zarzycki Daniel, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech, Koniarski Arkadiusz, Kasprzyk Marcin, Zarzycka Maja, Tesiorowski Maciej.

 

Limb lengthening in fibular hemimelia type II: can it be an alternative to amputation?

[Wydłużanie kończyn we wrodzonym niedorozwoju strzałki; czy może być alternatywą amputacji?]

Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 15 (2) 2006. 

 

Prace przeglądowe (opublikowane w czasopismach oraz pełne prace opublikowane w materiałach zjazdowych-referaty)

 

1. Lorkowski J., Zarzycki D. 

Zastosowanie kliniczne badania pedobarograficznego - doświadczenia własne: przegląd literatury. 

[Clinical application of pedobarography.Own experiences, literature reviev]

Przegląd Lekarski, 2006, 63(supl. 5): 28-32. 

 

2. Zarzycki Daniel

Chirurgia kręgosłupa przed i po erze Harringtona

[Spine surgery before and after Harrington era]

Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

 

3. Potaczek Tomasz, Kącka Katarzyna

 

Aktualne poglądy na stosowanie metyloprednizolonu w ostrych urazach rdzenia kręgowego oraz alternatywne kierunki leczenia farmakologicznego

[Current opinions on methylprednisolone therapy in acutre cord injury and alternative pharmacological treatment]

Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

 

 

 

 

III. Streszczenia prac naukowych, referatów i doniesień wygłoszonych na konferencjach i zjazdach (opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych)

 

1. Zarzycki Daniel

Failed back surgery syndrom

[Zespoły bólowe kręgosłupa po leczeniu operacyjnym]

Ortopedia i Traumatologia nr 4 (4) 2006

 

2. Zarzycki Daniel. Lipik Ewa

Thoracolumbar (Th11-L2) fracture treatment. Criteria: type of construction, long or short instrumentation.

[Leczenie złamań odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa (Th11-L2). Wskazania: konstrukcja, długie czy krótkie instrumentowanie]

 

IV Prace monograficzne 

- - -

V Inne typy publikacji 

- - -

VI Prace habilitacyjne i doktorskie

 

Mariusz Kaliciński 

"Ocena wyników leczenia zachowawczego i operacyjego choroby Perthesa" 

Promotor: prof. dr hab.med. Daniel Zarzycki